Algemene Voorwaarden
van HOTSPOTBLINDS GmbH

§ 1 Gelding

(1) Alle leveringen, diensten, prestaties en aanbiedingen van de verkoper vinden uitsluitend plaats in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die de verkoper met zijn contractuele partners (hierna ook 'opdrachtgever' of 'klant' genoemd) sluit met betrekking tot de door hem aangeboden leveringen en diensten. Ze gelden tevens voor alle toekomstige leveringen, diensten en aanbiedingen aan de klant, ook wanneer ze niet nogmaals expliciet overeengekomen worden.
(2) Algemene voorwaarden van de klant of van derden zijn niet van toepassing, ook niet als de verkoper de geldigheid ervan in individuele gevallen niet expliciet afgewezen heeft. Zelfs als de verkoper verwijst naar een schriftelijke verklaring die de algemene voorwaarden van de klant of een derde partij bevat of ernaar verwijst, houdt dit geen aanvaarding in van de geldigheid van deze algemene voorwaarden.

§ 2 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

(1) Alle aanbiedingen gedaan door de verkoper zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend aangegeven worden of een specifieke acceptatieperiode bevatten. De verkoper kan bestellingen en opdrachten binnen veertien dagen na ontvangst accepteren.
(2) De rechtsverhouding tussen de verkoper en de klant wordt uitsluitend beheerst door de schriftelijke koopovereenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden. Deze geeft alle afspraken tussen de overeenkomstsluitende partijen volledig weer. Mondelinge toezeggingen van de verkoper vóór de totstandkoming van deze overeenkomst zijn juridisch niet bindend en mondelinge afspraken van partijen worden vervangen door de schriftelijke overeenkomst, tenzij uit hen uitdrukkelijk blijkt dat zij bindend blijven gelden.
(3) Aanvullingen en wijzigingen van de gemaakte afspraken, inclusief deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn. Medewerkers van de verkoper zijn niet gerechtigd om afwijkende mondelinge afspraken te maken, met uitzondering van directie en procuratiehouders. Om te gelden als schriftelijke vastlegging is verzending met telecommunicatiemiddelen voldoende, in het bijzonder fax of e-mail, op voorwaarde dat er een kopie van de ondertekende verklaring verzonden wordt.
(4) Informatie van de verkoper over het onderwerp van de levering of dienst (bijvoorbeeld gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) en onze afbeeldingen ervan (bijvoorbeeld tekeningen en illustraties) zijn slechts bij benadering, tenzij de bruikbaarheid voor het in de overeenkomst beoogde doel exacte overeenstemming vereist. Het zijn geen gegarandeerde kenmerken, maar beschrijvingen of karakteriseringen van de levering of dienst. In het zakelijk verkeer gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die optreden als gevolg van wettelijke voorschriften of technische verbeteringen, evenals de vervanging van componenten door gelijkwaardige onderdelen, zijn toegestaan, voor zover deze de bruikbaarheid voor het in de overeenkomst beoogde doel niet beïnvloeden.
(5) De verkoper behoudt zich het eigendom of auteursrecht voor op alle door hem ingediende aanbiedingen en offertes, alsmede tekeningen, illustraties, berekeningen, brochures, catalogi, modellen, gereedschappen en andere documenten en hulpmiddelen die ter beschikking worden gesteld aan de klant. Het is de klant niet toegestaan deze objecten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper aan derden ter beschikking te stellen, ze bekend te maken, zelf te gebruiken of door derden te laten gebruiken of ze te verveelvoudigen, noch als zodanig, noch wat de inhoud betreft. Op verzoek van de verkoper moet hij deze objecten volledig aan hem retourneren en eventuele gemaakte kopieën vernietigen, als hij deze niet langer nodig heeft in het kader van de normale gang van zaken of als onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Uitgesloten hiervan is de opslag van elektronisch ter beschikking gestelde gegevens ten behoeve van gebruikelijke gegevens-back-up.
(6) De minimale bestelwaarde bedraagt € 30,00.

§ 3 Prijzen en betaling

(1) De prijzen zijn van toepassing op de diensten en levering zoals vermeld in de orderbevestigingen. Extra- of speciale prestaties worden afzonderlijk berekend. De prijzen zijn vermeld in euro af fabriek (EXW), exclusief verpakking, btw, bij exportleveringen douanerechten, evenals heffingen en andere overheidsrechten. Na ontvangst van de orderbevestiging door de klant is een aanbetaling van 50% van de aankoopprijs verschuldigd. De resterende aankoopprijs is verschuldigd na voltooiing, maar vóór levering van de goederen. Bij op maat gemaakte producten en grootschalige projecten hebben wij het recht een aanbetaling van ten minste 50% van het factuurbedrag te vragen.
(2) Voor zover de overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de catalogusprijzen van de verkoper en levering meer dan vier maanden na het sluiten van de overeenkomst dient plaats te vinden, zijn de bij de levering geldende catalogusprijzen van de verkoper van toepassing (elk verminderd met een overeengekomen percentage of vaste korting)
(3) Als niet anders overeengekomen is, dienen factuurbedragen binnen 10 dagen met 2% betalingskorting of binnen 30 dagen zonder betalingskorting betaald te worden, voor zover er niet iets anders schriftelijk afgesproken is. Met uiterste betaaldatum wordt bedoeld de datum dat het bedrag binnen moet zijn bij de verkoper. Betaling met cheques is uitgesloten, tenzij in een individueel geval iets anders afgesproken is. Als de klant op de uiterste betaaldatum niet betaald heeft, zijn de uitstaande bedragen onderworpen aan rente tegen een tarief van 9% boven het basistarief; recht op hogere rente en vergoeding in geval van verzuim blijft onaangetast.
(4) Verrekening met tegenvorderingen van de klant of het achterhouden van betalingen ten gevolge van dergelijke claims is uitsluitend toelaatbaar als de tegenvorderingen onbetwist of juridisch bindend zijn.
(5) De verkoper is gerechtigd om nog uitstaande leveringen of diensten uitsluitend te realiseren tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling, indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de klant aanzienlijk verminderen en waardoor betaling door de klant van de openstaande vorderingen op grond van de overeenkomst (inclusief vorderingen op grond van andere bestellingen waarvoor dezelfde raamovereenkomst geldt) in gevaar gebracht wordt.
(6) De verkoper heeft verder het recht om betalingen door de koper eerst te verrekenen met oudere verplichtingen uit de zakelijke relatie. Als er al kosten en rente voor ons zijn ontstaan, hebben wij het recht om de inkomende betalingen te verrekenen, eerst met de kosten, vervolgens met de rente en ten slotte met de hoofdvordering, zelfs als de koper anders bepaalt.

§ 4 Levering en levertijd

(1) Levering vindt plaats af fabriek (EXW).
(2) Deadlines en termijnen voor leveringen en diensten die door de verkoper worden aangegeven zijn op te vatten als 'bij benadering', tenzij een harde termijn of harde deadline uitdrukkelijk is toegezegd of afgesproken. Indien verzending is overeengekomen, hebben levertermijnen en leverdatums betrekking op het tijdstip van overdracht aan de expediteur, vervoerder of andere derde partij die met het transport is belast.
(3) De verkoper kan, – onverminderd zijn rechten wegens verzuim van de klant –, de klant om verlenging van de leverings- en dienstentermijnen vragen of om uitstel van leverings- en dienstentermijnen voor de duur van de tijd dat de klant zijn contractuele verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt.
(4) De verkoper is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering, voor zover deze veroorzaakt worden door overmacht of andere, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbare gebeurtenissen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is (bijv. productie- en bedrijfsstoringen van welke aard dan ook, problemen bij de inkoop van materialen of energie, vertragingen in het vervoer, stakingen, legitieme uitsluitingen, tekort aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van noodzakelijke wettelijke toestemmingen en vergunningen, regelgeving of uitblijvende, onjuiste of late levering door leveranciers). Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of dienstverlening aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken voor de verkoper en de belemmering niet slechts tijdelijk is, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te herroepen. In het geval van hinderpalen met een tijdelijke duur vindt verlenging of uitstel van de leverings- of dienstverleningstermijn plaats. De tijd daarvan is gelijk aan de periode van de belemmering plus een redelijke opstartperiode. Voor zover van de klant redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de levering of dienstverlening als gevolg van de vertraging accepteert, kan hij de overeenkomst herroepen door een onmiddellijke schriftelijke verklaring aan de verkoper.
(5) Tot deelleveringen gerechtigd is de verkoper uitsluitend als
  • de deellevering voor de klant bruikbaar is in het kader van het beoogde doel van de overeenkomst,
  • levering van de resterende bestelde goederen gewaarborgd is en
  • de klant als gevolg hiervan geen aanzienlijke extra inspanningen moet doen of extra kosten heeft (tenzij de verkoper akkoord gaat om deze kosten op zich te nemen).
(6) Als de verkoper in gebreke blijft om goederen te leveren of diensten te verlenen of als goederenlevering of serviceverlening voor hem om welke reden dan ook onmogelijk wordt, is de aansprakelijkheid van de verkoper voor schade beperkt in overeenstemming met § 8 van deze Algemene voorwaarden.

§ 5 Plaats van nakoming, verzending, verpakking, overgang van risico, aanvaarding

(1) Plaats van nakoming voor alle verplichtingen op grond van de overeenkomst is de hoofdvestigingsplaats van de verkoper, voor zover niet anders bepaald is Als de verkoper ook installatie verschuldigd is, is de plaats van nakoming de plaats waar de installatie gebeuren moet.
(2) De verzendwijze en de verpakking worden bepaald aan de hand van het plichtsgetrouwe oordeel van de verkoper.
(3) Het risico gaat over op de klant uiterlijk met de overdracht van het leveringsobject (waarbij de start van het laadproces bepalend is) aan de expediteur, vervoerder of een andere derde partij die is aangewezen om de verzending te realiseren. Dit is ook van toepassing in geval van deelleveringen of als de verkoper nog andere dienstverlening (bijvoorbeeld verzending of installatie) op zich genomen heeft. Indien de verzending of levering wordt vertraagd als gevolg van een omstandigheid waarvan de oorzaak ligt bij de klant, gaat het risico over op de klant vanaf de dag waarop het te leveren artikel gereed is voor verzending en de verkoper de klant hierover heeft geïnformeerd.
(4) Opslagkosten na overdracht van risico zijn voor rekening van de klant. In geval van opslag door de verkoper bedragen de opslagkosten 0,25% van het factuurbedrag per verstreken week voor de goederen die opgeslagen moeten worden. Aanvoering van en bewijs voor hogere of lagere opslagkosten blijven voorbehouden.
(5) De zending wordt door de verkoper uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de klant en op kosten van de klant verzekerd tegen diefstal, breuk, transport, brand- en waterschade of andere verzekerbare risico's.
(6) Voor zover aanvaarding moet plaatsvinden, wordt het gekochte item geacht te zijn aanvaard indien
  • de levering en, voor zover de verkoper ook de installatie verschuldigd is, de installatie voltooid is,
  • de verkoper de klant op de hoogte gebracht heeft van dit feit met verwijzing naar impliciete aanvaarding in overeenstemming met § 5 (6) en de klant verzocht heeft tot aanvaarding over te gaan,
  • twaalf werkdagen zijn verstreken sinds de levering of installatie of de klant is begonnen met het gebruik van de gekochte goederen (bijvoorbeeld de geleverde apparatuur in gebruik genomen heeft) en er in dit geval sinds de levering of installatie [zes] werkdagen zijn verstreken, en
  • de klant de goederen niet binnen deze termijn aanvaard heeft om een andere reden dan een aan de verkoper gecommuniceerd gebrek dat gebruik van de gekochte goederen onmogelijk maakt of aanzienlijk beperkt.

§ 6 Garantie, gebreken

(1) De garantietermijn bedraagt een (1) jaar na levering of, indien aanvaarding vereist is, na de aanvaarding. Deze termijn geldt niet voor claims tot schadevergoeding door de klant vanwege schending van leven, lichaam of gezondheid of vanwege opzettelijk of verwijtbaar en grof nalatig plichtsverzuim van de verkoper of zijn medewerkers en partners. Deze claims verjaren overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
(2) De geleverde zaken moeten onmiddellijk na aflevering aan de klant of aan de door de klant aangewezen derde partij zorgvuldig onderzocht worden. De geleverde zaken worden beschouwd als goedgekeurd door de klant, als inzake duidelijke gebreken of andere gebreken die zouden zijn gebleken bij een onmiddellijk en zorgvuldig onderzoek, de verkoper niet binnen zeven werkdagen na levering een schriftelijke kennisgeving van gebreken ontvangt. Met betrekking tot overige gebreken wordt het geleverde beschouwd als goedgekeurd door de koper indien verkoper niet binnen zeven werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek aan het licht kwam een klacht ontvangen heeft. Als echter het gebrek voor de klant bij normaal gebruik al op een eerdere datum merkbaar was, is die eerdere datum bepalend voor het begin van de bezwaartermijn. Als de verkoper dit wenst, dient het geleverde dat aanleiding tot klachten is, op kosten van de koper aan de verkoper teruggestuurd te worden. In geval van een gegronde klacht vergoedt de verkoper de kosten van de goedkoopste verzendoptie; dit is niet van toepassing als de kosten stijgen omdat het geleverde zich op een andere plaats dan de plaats van beoogd gebruik bevindt.
(3) In geval van materiële gebreken aan de geleverde goederen is de verkoper in eerste instantie verplicht en gerechtigd binnen een redelijke termijn te beslissen of hij de goederen repareert of vervangt. Als dit niet lukt, dat wil zeggen bij onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of ongepaste vertraging van de reparatie of vervanging, dan kan de klant de overeenkomst herroepen of kan er een adequate korting op de aankoopprijs gegeven worden.
(4) Als een gebrek te wijten is aan een fout van de verkoper, kan de klant schadevergoeding eisen onder de voorwaarden die worden gespecificeerd in § 8.
(5) In geval van defecten aan componenten van andere fabrikanten die de verkoper niet kan verhelpen vanwege licentierechten of vanwege feitelijke redenen, zal de verkoper zijn garantieclaims jegens fabrikanten en leveranciers laten gelden ten behoeve van de klant of deze aan de klant afstaan. Garantieaanspraken jegens de verkoper bestaan bij dergelijke gebreken onder de overige voorwaarden en in overeenstemming met deze algemene voorwaarden uitsluitend indien de gerechtelijk afdwinging van de voornoemde aanspraken jegens de fabrikant en leverancier niet succesvol was of uitzichtloos was, bijvoorbeeld wegens insolventie. Tijdens de duur van het juridische geschil wordt de verjaring van de betreffende garantieclaims van de klant jegens de verkoper opgeschort.
(6) De garantie is niet meer van toepassing, als de klant het geleverde zonder toestemming van de verkoper modificeert of door een derde partij laat modificeren, en verhelpen van de gebreken hierdoor onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt. Extra kosten om het gebrek te verhelpen, ontstaan door de modificatie, komen voor rekening van de klant.
(7) In een specifiek geval met de klant afgesproken levering van gebruikte artikelen vindt plaats onder uitsluiting van iedere garantie voor materiële gebreken.

§ 7 Eigendomsrechten

(1) De verkoper staat er in overeenstemming met § 7 van deze algemene voorwaarden voor in dat op het te leveren product geen industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derden rusten. Elke partij zal de andere partij onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen als vorderingen wegens schending van dergelijke rechten worden aangevoerd jegens een partij.
(2) In het geval dat het geleverde inbreuk maakt op een commercieel of industrieel eigendomsrecht of auteursrecht van een derde partij, zal de verkoper het geleverde zodanig wijzigen of vervangen dat geen inbreuk meer gemaakt wordt op rechten van derden maar dat het geleverde wel nog steeds voldoet aan de afgesproken functies, of de verkoper zal de klant gebruiksrecht verschaffen door een licentieovereenkomst af te sluiten. Als de verkoper hierin niet slaagt binnen een redelijke termijn, is de klant gerechtigd om de overeenkomst te herroepen of een adequate korting op de aankoopprijs te bedingen. Eventuele vorderingen tot schadevergoeding van de klant zijn onderworpen aan de beperkingen van § 8 van deze Algemene voorwaarden.
(3) In geval van inbreuk door producten van andere fabrikanten die door de verkoper zijn geleverd, zal de verkoper zijn claims jegens fabrikanten en leveranciers laten gelden ten behoeve van de klant of deze aan de klant afstaan, afhankelijk van waar hij de voorkeur aan geeft. Aanspraken jegens de verkoper bestaan in deze gevallen in overeenstemming met § 7 van deze algemene voorwaarden uitsluitend indien de gerechtelijk afdwinging van de voornoemde aanspraken jegens de fabrikant en leverancier niet succesvol was of uitzichtloos is, bijvoorbeeld wegens insolventie.

§ 8 Aansprakelijkheid voor schade door schuld

(1) De aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding, om welke juridische reden dan ook, in het bijzonder vanwege onmogelijkheid, vertraging, ontoereikende of onjuiste levering, contractbreuk, niet-naleving van contractuele verplichtingen en onrechtmatige daad, is voor zover het de schuld van de verkoper is, beperkt in overeenstemming met § 8 van deze algemene voorwaarden.
(2) De verkoper is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere medewerkers en partners, voor zover het niet gaat om schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentieel voor de overeenkomst is de verplichting tot tijdige levering en installatie van het product, tot levering van een product dat vrij is van juridische defecten en productdefecten die de functionaliteit of bruikbaarheid ervan meer dan onbeduidend beïnvloeden, evenals advies-, beschermings- en bewaringsverplichtingen die de klant in staat moeten stellen om het product te gebruiken of die bescherming beogen van lichaam en leven van personeel van de klant of bescherming van diens eigendom.
(3) Voor zover de verkoper wezenlijk aansprakelijk is voor schade volgens § 8 (2), is deze aansprakelijkheid beperkt tot schadevergoeding die de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst als een mogelijk gevolg van niet-naleving van de overeenkomst voorzag of die hij had moeten voorzien als hij de in het handelsverkeer verwachte zorgvuldigheid had toegepast. Indirecte schade en gevolgschade die het gevolg zijn van gebreken van het product komen bovendien uitsluitend voor vergoeding in aanmerking voor zover deze schade normaal gesproken te verwachten is wanneer het product wordt gebruikt zoals het bedoeld is.
(4) Ingeval van aansprakelijkheid voor gewone nalatigheid, is de verplichting van de verkoper om een vergoeding te betalen voor materiële schade en de daaruit voortvloeiende verdere vermogensschade beperkt tot € 3.000.000,00 per schadegeval (in overeenstemming met de huidige dekking van zijn productaansprakelijkheids- of aansprakelijkheidsverzekering), zelfs als het een schending betreft van verplichtingen die wezenlijk zijn voor de overeenkomst.
(5) De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten gunste van organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere medewerkers en partners van de verkoper.
(6) Voor zover de verkoper technische informatie verstrekt of een adviserende rol heeft en deze informatie of dit advies niet behoort tot de contractueel overeengekomen reikwijdte van de door hem verschuldigde diensten, gebeurt dit kosteloos en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.
(7) De beperkingen van § 8 van deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de aansprakelijkheid van de verkoper voor opzettelijk gedrag, voor gegarandeerde kenmerken, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

§ 9 Eigendomsvoorbehoud

(1) Het volgende overeengekomen eigendomsvoorbehoud dient om alle huidige en toekomstige vorderingen van de verkoper op de koper die voortvloeien uit de bestaande leveringsrelatie tussen de contractanten met betrekking tot de productie en verkoop van jaloezieën veilig te stellen (inclusief saldovorderingen die voortvloeien uit een rekening-courantverhouding die beperkt is tot deze leveringsrelatie).
(2) De door de verkoper aan de koper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van alle zekergestelde vorderingen plaatsgevonden heeft. Zowel de goederen als de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen die ervoor in de plaats komen, worden in het volgende 'voorbehoudsgoederen' genoemd.
(3) De koper bewaart de voorbehoudsgoederen kosteloos voor de verkoper.
(4) De koper heeft het recht om de voorbehoudsgoederen in het kader van de normale bedrijfsvoering te verwerken en te verkopen tot zich een executiegrond (lid 9) heeft voorgedaan. Verpanden en overdracht van eigendom (Sicherungsübereignung) is niet toegestaan.
(5) Als de voorbehoudsgoederen door de koper verwerkt worden, is de afspraak dat de verwerking in naam van en voor rekening van de verkoper als fabrikant plaatsvindt en dat de verkoper onmiddellijk de eigendom verwerft of – als de verwerking plaatsvindt met stoffen van meerdere eigenaren of als de waarde van de verwerkte zaak hoger is dan de waarde van de voorbehoudsgoederen – de mede-eigendom van de nieuw gecreëerde zaak in verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de waarde van de nieuw gecreëerde zaak verwerft. Ingeval geen dergelijke eigendomsverkrijging door de verkoper zou plaatsvinden, draagt de koper zijn toekomstige eigendom of – mede-eigendom in bovengenoemde verhouding – van de nieuw-gecreëerde zaak over aan de verkoper. Als de voorbehoudsgoederen worden gecombineerd met andere artikelen of onlosmakelijk worden gecombineerd en als een van de andere artikelen als het hoofdartikel moet worden beschouwd, draagt de verkoper, voor zover het hoofdartikel hem toebehoort, de mede-eigendom van het artikel als geheel aan de koper over in de in zin 1 vermelde verhouding.
(6) Ingeval de voorbehoudsgoederen doorverkocht worden draagt de koper hierbij de daaruit voortvloeiende vordering op de verwerver – in geval van mede-eigendom van de verkoper van de voorbehoudsgoederen pro rata volgens het aandeel in mede-eigendom– aan de verkoper over. Hetzelfde geldt voor overige claims die in de plaats komen van de voorbehoudsgoederen of die anderszins ontstaan met betrekking tot de voorbehoudsgoederen, zoals verzekeringsclaims of claims wegens onrechtmatige daad in geval van verlies of vernietiging. De verkoper machtigt de koper op herroepelijke wijze om de vorderingen die aan de verkoper zijn toegewezen in eigen naam te incasseren. De verkoper mag deze inningsmachtiging uitsluitend herroepen in geval van een afdwingingsgrond.
(7) Als derden toegang hebben tot de voorbehoudsgoederen, met name via derdenbeslag, zal de koper hen onmiddellijk op de hoogte stellen van de eigendom van de verkoper en de verkoper hierover informeren, om hem in staat te stellen zijn eigendomsrechten af te dwingen. Indien de derde niet in staat is om aan de verkoper de in dit verband ontstane juridische of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de koper hiervoor aansprakelijk jegens de verkoper.
(8) De verkoper vrijwaart de goederen evenals de goederen of vorderingen waardoor ze vervangen worden, voor zover hun waarde het bedrag van de zekergestelde vorderingen met meer dan 50% overschrijdt. De keuze van de objecten die daarna vrijgegeven worden is aan de verkoper.
(9) Indien de verkoper in geval van contractbreuk door de koper – in het bijzonder wanbetaling – de overeenkomst herroept (afdwingingsgrond), is hij gerechtigd de voorbehoudsgoederen op te eisen.

§ 10 Slotbepalingen

(1) Als de klant handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk fonds is of geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft, dan is de bevoegde rechter voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de verkoper en de klant naar keuze van de verkoper Brieskow-Finkenheerd of de vestigingsplaats (zetel) van de klant. Voor gerechtelijke procedures tegen de verkoper is in deze gevallen echter Brieskow-Finkenheerd (plaats) de exclusief bevoegde rechtsbank. Verplichte wettelijke bepalingen inzake exclusieve bevoegdheid van rechters of rechtbanken blijven onverlet door deze bepaling.
(2) De zakelijke betrekkingen tussen de verkoper en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan de wet van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.
(3) De contractuele partijen zullen zich houden aan de relevante bepalingen, met name die van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Duits: DSGVO), bij de verwerking van persoonlijke gegevens. De contractpartijen zullen in verband met de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van dit contract geen persoonsgegevens verwerken zonder toestemming (gegevensvertrouwelijkheid). Ze verplichten ook personen hiertoe die persoonsgegevens gebruiken in verband met de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van deze overeenkomst. De gegevensvertrouwelijkheid blijft ook bestaan na beëindiging van hun activiteiten.
(4) Indien nodig zullen de contracterende partijen een overeenkomst sluiten over de verwerking overeenkomstig artikel 28 DSGVO (Duitse AVG).
(5) Voor zover de overeenkomst of deze algemene voorwaarden mazen bevatten, worden contractanten geacht zodanige wettelijke bepalingen te zijn overeengekomen in overeenstemming met de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze algemene voorwaarden zoals zij zouden zijn overeengekomen indien zij de mazen hadden gekend.

Januari 2019